Dôležitá informácia k stravovaniu detí

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(dotácií na stravu)

v školskom roku 2021/2022

 

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

  • Zákon č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách
  • návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021 (predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR)

sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.

V školskom roku 2021/2022 sa dotácia poskytuje:

  1. V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  2. V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
  3. V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Vážení rodičia!

Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola s materskou školou ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť. 

V prípade, že sa Vás po zmene okruhu oprávnených detí bod 3 bezprostredne dotýka, pošlite nám, prosím, vyplnené čestné prehlásenie do 31.7.2021 na email: zsnitrica@gmail.com alebo prineste do riaditeľne ZŠ v termíne od 26. – 30. júla v čase od 7:00 do 14:00 hod.

Čestné prehlásenie je prílohou tohto oznamu a bude k dispozícii aj v priestoroch základnej školy, kde ho môžete priamo vyplniť.

Čestné prehlásenie word

Čestné prehlásenie pdf

Viac informácií nájdete na:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Ďakujeme Vám za porozumenie a ústretovosť.