o nás

Materská škola v Nitrici bola slávnostne otvorená dňa 10. mája 1972.
Boli vytvorené dve triedy s kapacitou 50 detí. Deti boli rozdelené do dvoch tried. Kolektív materskej školy tvorili 4 kvalifikované učiteľky, 3 kuchárky, 1 školníčka a 1 kurič.
Od 1. 9. 2002 nastali v materskej škole zásadné zmeny. Naša MŠ sa spojila so ZŠ a vznikol nový názov:
„Základná škola s materskou školou Nitrica“
MŠ Nitrica deťmi nazývaná „Včielka“ sídli v ZŠ od 1. 9. 2004. Materská škola má vyčlenené priestory na prízemí budovy ZŠ. Na denný pobyt detí slúžia 2 triedy, stabilná spálňa, šatňa a hygienické zariadenia. Stravovanie detí je zabezpečené zo ŠJ.
Materská škola je od 31. 10. 2006 zapojená do projektu Adamko – hravo – zdravo. Adamko je bábka, ktorá nenásilnou formou pozýva deti spoznávať okolitý svet a poradiť v oblasti starostlivosti o ich zdravie a bezpečnosť.
Zapojili do Osvetového programu Dental alarm, ktorý je zameraný na osvojenie a dodržiavanie ústnej hygieny a zdravému stravovaniu.
Deti našej MŠ pracujú v krúžku anglický jazyk, v tanečnom krúžku a v tvorivej dielni.
Organizujeme divadelné predstavenia a výchovné koncerty. S výtvarnými prácami sa úspešne zúčastňujeme výtvarných súťaží a výstav.
Materská škola sa podieľa aj na spoločenskom živote v obci prostredníctvom vystúpení na kultúrnych podujatiach.
V tomto školskom roku máme zapísaných 28 detí.