Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
MŠ1- mladšie deti 1 Zuzana Trnková
MŠ2- staršie deti 2 Lýdia Beláková Anna Lukáčová