Poplatky

Určenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a)ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je    poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c)ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a)ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b)ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Nitrica je 8,– €   mesačne za jedno dieťa.

Príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci a to mesiac vopred. Je možné platiť aj polročne a to: september až december a následne zas január až jún (t.j. 32,00 € a 48,00 €).

Poplatky zasielajte na číslo účtu: 9014614004/5600 (IBAN – SK75 5600 0000 0090 1461 4004).

Výška príspevku je určená všeobecne – záväzným nariadením č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1. 9. 2021.

Príspevok na stravovanie

Výška príspevku na stravovanie vo výdajnej školskej jedálni na stravníka a jedlo
v čase ich pobytu v školskom zariadení je nasledovná :

Materská škola                                desiata                 obed            olovrant              spolu €
(stravníci od 2 – 6 rokov)                   0,36 €                0,85 €             0,24 €               1,45 €