News

Najkrajšia tekvička

V mesiaci október bola v Materskej škole Nitrica, jesenná súťaž „O najkrajšiu tekvicu“.

Rodičia spolu s deťmi vyrezali, vymaľovali, vyzdobili tekvice, ktoré boli zhromaždené na chodbe v MŠ.

Našimi hodnotiacimi boli mamičky, oteckovia, žiaci zo ZŠ, pani učiteľky zo ZŠ, pani kuchárky a aj náhodní návštevníci v MŠ.

Všetci mali čo robiť, aby zo 14 – tich tekvičiek vybrali tie najkrajšie. Po spočítaní hodnotiacich hlasov máme piatich víťazov s najväčším počtom hlasov: Lilka Trnková, Timko Fodora, Miško Šuhajda, Sárka Hianíková a Palko Homola.

4. november – Deň Materských škôl na Slovensku

Predškoláci z našej MŠ privítali dňa 6.11.2023 kamarátov z MŠ v Nitrianskych Sučanoch.

Vo vytvorených aktivitách v zmiešaných skupinách   sa deti z Nitrice a z Nitrianskych Sučian učili k vzájomnej spolupráci, tolerancii a akceptácii jeden druhého. Vytvorenou dobrou klímou v triede nadviazali deti nové priateľstvá.

Naše prvé stretnutie nám otvorilo možnosti k spolupráci a realizácii spoločných vzdelávacích aktivít a výletov v rámci pobytu detí v MŠ.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

FOTO

Prihlášky na stravovanie

Vážení rodičia,

v nižšie uvedenej prílohe je prihláška na stravovanie v školskej jedálni pre ZŠ (desiata+ obedy) a pre MŠ (desiata + obed + olovrant) a aj žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (návratka). 

árok na dotáciu majú všetci žiaci ZŠ a deti v poslednom ročníku MŠ (predškoláci).

Rozlúčková slávnosť s predškolákmi

Dňa 30.6.2023 sme sa v MŠ rozlúčili s našimi predškolákmi. Už od rána sme sa všetci spoločne zabávali, hrali a tancovali. Pohostili sme sa chlebíčkami, krásnou a chutnou tortou, za ktorú ďakujeme p. Radke Rendekovej.

Predškoláci sa slávnostne zapísali do kroniky MŠ. Odovzdali sme im osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Odmenení boli diplomami a darčekmi.

Mladšie deti si pre nich pripravili s pani uč. Trnkovou darčeky a povzbudzujúcu básničku. Svoje putovanie materskou školou ukončili veselou zábavou v bublinkách, konfetami a spoločnými radovánkami.

Návšteva v 1. triede

Dňa 22.6.2023 sa deti z 2.triedy MŠ Nitrica zúčastnili otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Po radostnom zvítaní s kamarátmi – prvákmi všetkých privítala p. učiteľka Mgr. Ivetka Mesíková. Prváci ukázali čo sa počas školského roku v škole naučili. Spolu so škôlkármi čítali, počítali, hrali sa so slovíčkami a zabávali. Deti si vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach. Na záver si s pani učiteľkou a prvákmi zaspievali a zatancovali. V škole sa cítili veľmi príjemne, o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie.

Ďakujeme p. uč. za prijatie a milé stretnutie.

Kráľovské rozprávky na Bojnickom zámku

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sypala...

Tak začína rozprávková cesta zámkom v Bojniciach.

Cestou deti zbierali čarovné svetielka, ktoré mali doručiť Kráľovi času. Svetielka majú šíriť lásku a dobro medzi ľuďmi.

Deti prešli rozprávkami:

1.Žabí princ

2.Pyšná princezná

3.Kráľ času

V poslednej kráľovskej komnate čakal na deti Kráľ času. Odovzdali mu čarovné svetielka a odniesli si ponaučenie, že aj v dnešnej dobe treba hľadať lásku, pravdu a porozumenie.

„Evička nám ochorela“

Dňa 13.6.2023 sa deti 2.triedy z MŠ Nitrica zúčastnili akcie „Evička nám ochorela“. Akcia sa konala v CVČ Nováky. Organizoval  ju Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza v spolupráci so Školským úradom v Novákoch.

Akcie sa zúčastnilo 11 MŠ. Akcia mala za úlohu viesť deti k zdravému životnému štýlu so zameraním na poskytovanie prvej pomoci. Trojčlenné družstvo z našej MŠ tvorili deti:  Alexandra Macháčková, Liliana Trnková a Sára Hianíková.

Všetky úlohy zvládli úspešne. Odmenení bolo malými darčekmi, jahodovou bublaninou a zmrzlinou.

MDD

MDD je sviatkom detí, ktorý oslavujeme v našej MŠ už tradične každý rok. V stredu 31.5.2023 k nám zavítal psovod Roman z Mestskej  polície Prievidza, so svojím stopovacím psom Drakom, ktorého úlohou je prenasledovať, alebo hľadať  podozrivé, alebo stratené osoby. Psovod Roman nám ukázal, aký poslušný je psík Drako. Za touto ukážkou sa skrýva množstvo tvrdej každodennej práce a láskavý prístup psovoda.

Ekopark Piešťany

Dňa 22.5.2023 sa deti z 2.triedy  MŠ zúčastnili výletu do Ekoparku v Piešťanoch.

Spoločne s kamarátmi z MŠ v Horných Vesteniciach sme najskôr navštívili kontaktnú ZOO. Deti hladkali zvieratá a kŕmili ich. Celou ZOO nás sprevádzala teta sprievodkyňa, ktorá deťom porozprávala rôzne zaujímavosti o zvieratách.

Po oddychu a dobrom obede v miestnej reštaurácii sa deti vyšantili v zábavnom parku s hojdačkami, preliezkami a šmýkačkami.

Na spiatočnej  ceste sme si spoločne zaspievali pesničky a porozprávali zážitky.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa sa už tradične vo svete oslavuje ako Deň matiek.

Aj my sme si pripomenuli tento sviatok dňa 14.5.2023 v Kultúrnom dome Nitrica a 19.5.2023 v Materskej škole.

Pre naše mamičky, babičky a staré mamy, ktoré sa prišli na nás pozrieť sme pripravili pod vedením pani učiteliek pekný kultúrny program.

Kyticou básničiek, riekaniek, ale aj spevom a tancom sme naše mamičky potešili a pozdravili.

Okrem kytice básničiek, riekaniek spevu a tanca sme ich obdarovali svojpomocne zhotovenými darčekmi, ktorým sa veľmi potešili.

Mamičky ĎAKUJEME!

Ochutnávky

Milí rodičia, naša školská jedáleň sa zapojila do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry financovanej štátom na konzumáciu školského ovocia a zeleniny.

Cieľom programu Školské ovocie a zelenina je: 

 - zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

 - zmeniť stravovacie návyky u detí 

 - znížiť výskyt obezity u detí 

 - podporiť zdravú výživu a taktiež zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Deň Zeme

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Rôznymi technikami vytvorili našu Zem.

Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu, starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie.

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v školskom roku 2023/24 sa uskutoční:

  • vyplnením elektronickej prihlášky na stránke zsnitrica.edulife.sk do 31.03.2023  
  • pohovorom s deťmi a rodičmi dňa 5. apríla 2023 (streda)  v čase  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Ak sa zápisu nezúčastnia obaja rodičia, je potrebné priniesť vyplnenú prílohu k elektronickej prihláške

Marec Mesiac knihy

Knihy sú bránou do sveta poznania. Tento mesiac sme pre naše deti pripravili rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo vzbudiť  záujem o detskú literatúru a vytvárať vzťah ku knihám a samostatnému čítaniu z nich prostredníctvom obrázkov a vlastných kresieb.

Vyvrcholením aktivít bola návšteva Obecnej knižnice v Nitrici, dňa 30.3.2023. Deti sa zoznámili s prácou knihovníčky, tety Katky Homolovej. Pripravila pre nich zaujímavú prezentáciu knižnice, prečítala im rozprávku a spoločne si vyrobili záložku do knihy.

Deti sa jej poďakovali prednesom básne Snežienka.

Ďakujeme.

Dotácie na školské obedy

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),