News

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia

z dôvodu pandemickej situácie a častého odhlasovania a prihlasovania detí

na stravu  a tiež z dôvodu správneho výpočtu stravného vás dôrazne žiadame o nasledovné:

hlasovanie a prihlasovanie detí na stravu sa uskutočňuje prednostne na stránke školy https://www.eskoly.sk/nitrica/jedalen

alebo na telefónnom čísle: 0911 213 973 formou SMS

a to:

v pondelok najneskôr do 8,00 hod

na ostatné dni v predchádzajúci deň do 14,00 hod.

Mikuláš

V tomto školskom roku bol Mikuláš pre deti v našej materskej škole o niečo smutnejší ako po minulé roky. Pre pandemické opatrenia nemohli deti privítať Mikuláša, anjela ani čerta a potešiť ho peknými básňami, piesňami ani tancom.

Očká deti sa však rozžiarili, keď pod stromčekom našli balíčky plné sladkostí. Veľkým prekvapením pre deti bolo vystúpenie heligonkárky Sašky Trnkovej, ktorá im zahrala a zaspievala vianočné koledy. Spoločne s pani učiteľkami si deti aj zatancovali. Dúfame, že na budúci školský rok už príde Mikuláš aj s anjelom medzi nás.

Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2021

Materská škola bude otvorená v čase od 6.30 do 16.00 hod.

Deti v MŠ majú výnimku z povinnosti nosiť rúško.

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

Maľovanie na tričká

Všetky naše deti sa rady učia a skúšajú nové veci. Výtvarné zručnosti sa snažíme u nich rozvíjať učením nových a zaujímavých výtvarných techník. Minulý školský rok si každé dieťa vyzdobilo svoje tričko technikou batikovania. Tento školský rok sme zdobili technikou maľovania obrázkov na tričko farbami na textil pomocou šablón.

Deti táto práca veľmi bavila a vytvorili veľmi pekné dielka, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 30.6.2021 sme sa v našej materskej škole rozlúčili s našimi kamarátmi – predškolákmi. Od septembra sa stanú žiakmi 1. triedy ZŠ. Maličkí kamaráti si pre nich pripravili krátky program a darčeky. Darčeky a knihy dostali aj od p. učiteliek. Spoločne sme sa zabavili, zaspievali, zamaškrtili na nanukoch a pripili detským šampanským.

Pri tejto príležitosti sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkou Veronikou Chrenkovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku.

Predškolákom prajeme v škole veľa úspechov!

Fotky

Dôležitá informácia k stravovaniu detí

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(dotácií na stravu)

v školskom roku 2021/2022

 

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

Výtvarná súťaž - Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody pri príležitosti prvého jarného dňa zorganizovala výtvarnú súťaž Jarné príbehy z prírody určenú pre všetky vekové kategórie. Jej cieľom bolo podporiť a zvýšiť vnímavosť, záujem o poznanie svojho najbližšieho prostredia, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov. Podmienkou bolo zaslať kresbu s jarnou tematikou s rastlinstvom či živočíšstvom v jeho prirodzenom prostredí s krátkym príbehom o tom, čo bolo v diele zachytené.

Do súťaže bolo prihlásených 244 diel.

Ceny boli rozdelené medzi tri  kategórie

Veselý deň detí v MŠ

V utorok 1.6.2021 sme v našej materskej škole oslavovali MDD. Už od rána žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy v Nitrici pripravovali pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením množstva aktivít na školskom dvore.

Všetky hry a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere. Všetky deti boli odmenené medailou, diplomom, sladkosťami, ovocím a čokoládovými balíčkami.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili Deň plný športu a radostí.

Fotografie

Motýlia záhrada

Zážitkové učenie

Bolo to presne 20. apríla, keď sa v Materskej škole v Nitrici zjavil  zvláštny balíček s nápisom: Urgentné! Ihneď otvoriť! Drobná škatuľka prekvapila všetky nitrické deti – jej obsahom bol totiž malý plastový pohárik s viečkom, ktorý v sebe ukrýval  5 drobnučkých húseničiek čiernej farby.

Múdre hranie

Materská škola Nitrica bola úspešná v získaní mimorozpočtových prostriedkov.

 

Na začiatku kalendárneho roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Projekt bol zameraný na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Do výzvy sa úspešne zapojila aj naša MŠ. Z rozvojového projektu nám boli pridelené finančné prostriedky v hodnote 500,- eur.

Prevádzka MŠ od 24.05.

Okres Prievidza je od 24.05. v Stupni ostražitosti 2 (oranžová).

V MŠ pokračujeme bez zmeny.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá  zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Dieťa a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup osôb s platným 7 dňovým testom alebo dokladom o výnimke sa vzťahuje len na okresy od III. stupňa varovania (bordové a čierne).

Deň Zeme

Na Deň Zeme sa deti v našej škôlke zmenili na skutočných hrdinov. Detičky si vyrobili čelenky s heslami ochranárov prírody a tiež zemegule zo slaného cesta. Na chvíľu sa stali skutočnými ochrancami zvierat, keď vyslobodzovali (umelohmotné) zvieratká, uviaznuté a zachytené v odpadkoch, ktoré neporiadni ľudia rozhádzali po zemi, alebo vodné živočíchy špinavé od nečistôt, ktoré zlí ľudia vypúšťajú do riek a morí. Napokon deti s pomocou pani učiteliek zasadili kvetinky do kvetináčov, aby tak prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu nášho životného prostredia.

Mier pre Tigraj

V apríli sa deti z našej materskej školy zapojili do celoslovenskej kampane s názvom Mier pre Tigraj.

V novembri minulého roka vypukla v regióne Tigraj na severe Etiópie vojna, ktorá veľmi ovplyvnila aj život detí a celých rodín v tejto oblasti. Viac o situácii v tomto regióne sa dozviete na https://erko.sk/mierpretigraj/

vianoce

Hoci deti už pomaly zabudli na domáce darčeky, v materskej škole ich po vianočných prázdninách čakalo prekvapenie.

Každá trieda dostala veľký balík plný hračiek, z ktorých sa deti veľmi tešili.

Okrem hračiek ich čakalo veľké prekvapenie aj v šatni. Nové farebné skrinky na odkladanie oblečenia a topánok. Veríme, že skrinky vydržia dlho ako nové, lebo deti majú z nich úprimnú radosť.

Fotografie si môžete pozrieť TU

Koľko lásky

Materská škola Nitrica sa pred Vianocami zapojila do 3. ročníka výzvy Slovenského Červeného kríža „Koľko lásky“.

V spolupráci s rodičmi sme spoločnými silami naplnili a vyzdobili darčekové škatuľky niečím voňavým, sladkým, slaným, niečím na čítanie a niečím na pamiatku.

S deťmi MŠ aj ZŠ sme vyrobili vianočné pozdravy pre babičky a deduškov v zariadeniach. Potešili sme seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček.

Naplnené škatuľky sme odovzdali v zariadeniach pre seniorov:

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?